MİMARLIK BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU//17.07.2013

Mimarlık temel alanında Türkiye’nin tek bütünleşik doktora programı, Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, 2012-2013 Akademik Yılı başında açıldı. Hem lisans hem yüksek lisans mezunlarının başvurabileceği Mimarlık Bütünleşik Doktora Programı disiplinlerarası ve tezli bir programdır.

2013-2014 Akademik Yılı Güz Dönemi için son başvuru tarihi 27 Ağustos 2013.

 Atılım Üniversitesi’nin “araştırma üniversitesi olma” vizyonuna koşut olarak üniversite-sanayi işbirliklerini geliştirmek, AR-GE ve teknopark uygulamaları için nitelikli araştırmacı yetiştirmek, toplumsal araştırmalara ve bilimsel çalışmalara katkı sağlamak, akademik boyuta yeni bir ivme kazandırmak, mimarlık bölümlerine akademisyen ve araştırmacı yetiştirmek programın başlıca amaç ve hedefleridir.


BAŞVURU KOŞULLARI
a. Bütünleşik doktora programına lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir.
b. Adaylar aşağıda belirtilen, dört yıllık lisans programlarından bir tanesini bitirmiş olmalıdır:
      - Mimarlık
      - İç Mimarlık
      - Peyzaj Mimarlığı,
      - Endüstri Ürünleri Tasarımı
      - Kentsel Tasarım
      - Şehir ve Bölge Planlama ve
      - Mimarlık ABD Akademik Kurulu’nun belirleyeceği diğer bölümler

c. Doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalaması en az 2.50/4.00 (veya eşdeğer) olmalıdır.
d. Doktora programına başvuran adayların ALES, GRE, GMAT veya eşdeğer sınavlarının puanları, FBE tarafından belirlenen (sayısal veya eşit ağırlık) taban puanlarına eşit ya da üzerinde olmalıdır.
Minimum ALES ve GRE Puanları:
ALES Sayısal/Eşit Ağırlıklı Standard Puan: 60 (Yüksek Lisans Diploması ile başvuranlar)
ALES Sayısal/Eşit Ağırlıklı Standard Puan: 70 (Lisans Diploması ile başvuranlar)
GRE (Quantitative) Puan: 650
Bu puanların alındığı sınavlar başvuru tarihinden en fazla üç (3) yıl önce yapılmış olmalıdır.
Doktora programına başvuran adaylar, YÖK tarafından kabul edilen bir Yabancı Dil (İngilizce) Değerlendirme Sınavından, FBE tarafından belirlenen taban puanına eşit ya da üzerinde puan almış olmalıdır.
İngilizce Seviye Yeterliksınırları aşağıda belirtilmektedir:

 

Sınav Türü                                                      Minimum Puan
Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS)    60 (Geçerlik süresi 5 yıldır.)
Üniversitelerarası Dil Sınavı (ÜDS)             60 (Geçerlik süresi 5 yıldır.)
TOEFL(CBT)      198 (Geçerlik süresi 2 yıldır.)
IELTS   4.0 (Geçerlik süresi 2 yıldır.)
FCE   C  (Geçerlik süresi 2 yıldır.)

 
MİMARLIK DOKTORA Programına başvuru koşullarını ayrıntılı öğrenmek için MİMARLIK DOKTORA EABD Başkanlığına başvurabilirsiniz.
e-posta: hsubasi@atilim.edu.tr 
Telefon: 0312 586 8508
 
Bilimsel Hazırlık Programına Kabul Edilen Doktora Aday Öğrencileri
Doktora programına, “Öğrenci Kabul Koşulları” bölümünde açıklanan disiplinlerden aday kabul edilmektedir. Mimarlık ve İç Mimarlık dallarından gelenler doğrudan programa kabul edilirken, mimarlık temel alanı içindeki diğer alanlardan veya alan dışından gelen öğrenciler “Mimarlık ABD Akademik Kurulu”nun belirleyeceği bilimsel hazırlık programına tabidir. 
Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora programı aday öğrencileri Fen Bilimleri Enstitüsünün kayıtlı öğrencisi olma konumunda olup, Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. Öğrencilerin, aday konumundan doktora öğrencisi konumuna geçebilmeleri için, ön-koşul olarak belirlenen derslerden başarılı olmaları gerekmektedir.Bilimsel hazırlık programı, Mimarlık Bölümü Lisans Programı içinden seçilecek altı dersten oluşacaktır.

BAŞVURU

Programa Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler:

1. Başvuru formu doldurulmalıdır.
2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (Lisans ve Yüksek Lisans birlikte) aslı ya da onaylı fotokopisi(Türkiye dışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir).
3. Not Döküm Belgelerinin (Lisans ve Yüksek Lisans) aslı.
4. En az iki adet, kapalı zarf içinde referans mektubu,
5. Başvuru yapan aday tarafından yazılmış ve imzalanmış niyet mektubu,
6. Özgeçmiş ve (varsa) yayınlarının listesi,
7. İngilizce Yeterlik belgesi (KPDS, ÜDS, TOEFL veya eşdeğer sınav),
8. ALES (veya eşdeğer sınav) sonuç belgesi,
9. Başvuru Ücreti Dekontu.

Başvurularda belgelerin tamamı teslim edilmek zorundadır.

Programa Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1. Erkekler için Askerlik Durum Belgesi,
2. İkametgâh İlmühaberi (Muhtarlıklardan temin edilecektir),
3. Nüfus Cüzdanı Örneği (Muhtarlıklardan temin edilecektir),
4. 6 adet fotoğraf.

Kesin kayıt için gerekli evraklar verilen süre içinde ve eksiksiz olarak Fen Bilimleri Enstitüsü'ne teslim edilmelidir. Başvuru sırasında fotokopileri verilen tüm evrakların asılları ya da aslı gibi onaylı fotokopileri de teslim edilmek zorundadır.
 
Başvuru ve Kayıt Takvimi: 
 
27 Ağustos 2013: saat:17.00’ye kadar: Mimarlık Doktora Programı başvurularının son günü (Başvurular Fen Bilimleri Enstitüsü’ne yapılacaktır)
4 Eylül 2013: saat:10.30  Sözlü sınav-mülakat (Yer: GSTM Fakültesi 4. Kat Dekanlık Toplantı Salonu)
5 Eylül 2013: Doktora programı kabul/red sonuçlarının, EABD Başkanlığınca aday öğrencilere bildirerek, Ensititüye iletilmesi için son gün
6-9 Eylül 2013: Kesin kayıt evraklarının enstitüye teslim edilmesi için son gün (Başvuru sırasında fotokopileri verilen tüm evrakların asılları ya da aslı gibidir onaylı fotokopileri teslim edilecektir.)
12-13 Eylül: Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları:
Danışmanlarla görüşme,
Öğrenim ücretini ödeme,
Öğrenim ücretinin yatırılarak http://sis.atilim.edu.tr/ adresinden ders seçiminin yapılması,
Ders kayıt işlemlerinin tamamlanması; seçilen derslerin danışmana onaylatılarak ders kayıt formunun öğrenci ve danışman tarafından imzalanması.
16 Eylül 2013: Derslerin başlaması
 
 Başvuru Belgelerinin Teslim Adresi:
 

T. C. Atılım Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi C Binası Oda No: 303
Kızılcaşar Köyü, İncek
06836 Ankara/Türkiye
 

Telefon: 0312 586 8700
İdari: ozgurs@atilim.edu.tr
Akademik: akman@atilim.edu.tr
 
www.fbe.atilim.edu.tr
        
 

 
ÜCRETLER 
BAŞVURU ÜCRETİ
Mimarlık Doktora Programına başvuru harcı 40 TL'dir. Ücretin aşağıdaki banka hesabına yatırılması ve makbuzun başvuru dosyası ile birlikte iletilmesi gerekmektedir.
Başvuru ücreti yatırılacak banka şubesi ve hesap numarası:
Denizbank     Ankara Ticari Merkez Şubesi  280 3832-368 (TL Hesabı)
IBAN TR420013400000280383200080


DÖNEM KAYIT ÜCRETLERİ: 
Mimarlık Bütünleşik Doktora Programı’nın dönemlik kayıt ücreti 2.025 ABD Doları  (KDV dahil)
4 yıllık doktora programı için toplam 15.000 ABD Doları + KDV kayıt ücreti öngörülmektedir.
Bilimsel hazırlık programında alınan her ders için 425 ABD Doları (KDV Dahil) ücret ödenmelidir.
Özel öğrenci kayıt ücreti olarak her ders için 850 ABD Doları (KDV Dahil) ödenmesi gerekmektedir.
 
Kayıt Ücreti  Yatırılabilecek Banka Şubesi Ve Hesap Numaraları:

Denizbank   Ankara Ticari Merkez Şubesi  280 3832-369 (Dolar Hesabı) 
IBAN TR150013400000280383200081

Denizbank   Ankara Ticari Merkez Şubesi   280 3832-368 (TL Hesabı) IBAN TR420013400000280383200080

T.C. Uyruklu veya T.C. Uyruklu olmayan öğrenciler için kayıt ücretleri değişmemektedir.
 
Yukarıda belirtilen kayıt ücretlerinde “Burslar ve İndirimler” bölümünde belirtilen koşulların sağlanması halinde indirim yapılabilmektedir.
 
BURS VE İNDİRİMLER
T. C. Uyruklu Öğrenciler
Başarılı Doktora Öğrencileri İçin Kayıt Ücreti İndirimi
Adayların (CGPA) not ortalamalarına ve niteliklerine göre Mimarlık Bütünleşik Doktora Programı Akademik Kurulu önerisi ve Mütevelli heyet onayı ile kayıt ücretinde %75, %50 ve %25 oranlarında indirim yapılabilecektir.
İndirim koşulları ve indirimin devamı için gereken koşullar aşağıdaki adreste bulunan yönerge ile belirlenmiştir:
http://www.fbe.atilim.edu.tr/modes/old01/docs/modes_burs.pdf
 
Bu yönergeden alınan ve kayıt ücretinden muafiyet devam koşullarını özetleyen çizelge aşağıda verilmiştir.

Muafiyet Türü Başvuru Başarı Koşulu Muafiyet devam koşulu
(Genel not ortalaması)
Muafiyet Oranı
Personel Atılım Üniversitesi Mensubu Atılım Üniversitesi Mensubu, 3.00/4.00 ve üstü 80%
Başarı En iyi % 20 3.80/4.00 ve üstü 75%
Başarı En iyi % 40 3.60/4.00 ve üstü 50%
Başarı En iyi % 60 3.40/4.00 ve üstü 25%

Atılım Üniversitesi’nde kayıt ücreti indiriminden başka bir burs programı bulunmamaktadır.
Atılım Üniversitesi Mensupları
Doktora programına kabul edilen ve bu programı başarı ile sürdüren Atılım Üniversitesi mensupları (Atılım Üniversitesi’nin kadrolu, tam zamanlı araştırma görevlileri, öğretim görevlileri) doktora programına devam ettikleri sürece gerekli koşulların sağlanması halinde indirimli kayıt ücreti öderler.
T. C. Uyruklu Olmayan Öğrenciler İçin
T. C. vatandaşlarına uygulanan ücretler yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir. Ancak bu öğrenciler burs desteği veya Atılım Üniversitesi mensuplarına uygulanan destekten yararlanamazlar. Uluslararası öğrenciler burs için başvuramazlar.
Diğer Burslar
Tüm doktora öğrencilerinin TÜBİTAK vb. kurumlardan burs desteği alabilmesi mümkündür. Burs başvuruları için doktora programına kabul edilen ve başarılı olan öğrencilere gerekli destek verilecektir.
PROGRAM DERSLERİ
Program, bir çekirdek ders listesinden başlayarak üç odak alanı üzerinde yoğunlaşmaktadır:

1.    Mimari Tasarım,
2.    Yapı Bilimleri (özellikle akustik, renk ve aydınlatma, ekolojik tasarım, malzeme),
3.    Koruma ve Restorasyon.
1.KREDİ SAYILARI, ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER 
MABD Doktora Programı, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 240 kredi, lisans derecesi ile başvuranlar için 292,5 kredilik ders ve araştırma çalışmalarını kapsamaktadır. Kredilerin dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Mimarlık Doktora Programı Kredileri

  Y.Lisans Diploması ile kabul edilenler Lisans Diploması ile kabul edilenler
Dersler 60 112,5
Derslerin Dağılımı Çekirdek Grubu 15 52,5
Odak Grubu 15 15
Seçmeli 30 45
Yeterlik Sınavı ve Jürisi 30 30
Tez Önerisi 30 30
Tez Çalışması I 30 30
Tez Çalışması II 30 30
Tez Çalışması III 30 30
Tez Jürisi ve Savunması 30 30
TOPLAM 240 292,5
 

 
 
Mimarlık Doktora programı kapsamında alınacak dersler aşağıda listelenen üç farklı gruptaki derslerden oluşmaktadır:
1.     Çekirdek Dersler: Disiplinler üstü temel bilimsel konuları ve mimarlığın konularını içeren dersleri kapsar.
2.     Odak Alan Dersleri: Doktora programı içinde tanımlanan üç odak alanına (Mimari Tasarım, Yapı Bilimleri ile Koruma ve Restorasyon odak alanları) ait derslerden oluşur.
3.     Seçmeli Dersler: Çekirdek Dersler ve Odak Alan Dersleri dışında, hazırlanacak doktora tezi konusuna odaklı belirli konuları içeren derslerin yer aldığı gruptur.
Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin alması gereken toplam 60 kredilik ders ile Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin alması gereken 112,5 kredilik ders yukarıdaki üç farklı ders grubundan, tez danışmanının önerisi, Mimarlık ABD Akademik Kurulu’nun onayı ile belirlenir. Tez danışmanının atanmadığı durumlarda MABD Başkanı öğrencinin çalışmak istediği konuyu da göz önüne alarak öğrenciye danışmanlık yapar.
Mimarlık Doktora programında derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, “Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre yeterlik sınavına (MİM 690 Yeterlik) başvurur. Yeterlik sınavı ve jürisinde başarılı olunması durumunda tez çalışmasına başlanır. Tez çalışması kapsamında doktora adayları ilk dönem tez önerisi (MİM 691 Tez Önerisi),  üç dönem tez çalışması (MİM 692 Tez I, MİM 693 Tez II, MİM 694 Tez III)  ve bir dönem tez jürisi (MİM 699) olmak üzere beş dönem kayıt yaptırmak zorundadır. Tez çalışmasının beş dönemden daha kısa sürede bitmesi durumunda aynı dönemde birden daha çok sayıda çalışmaya, tez danışmanının önerisi MABD Başkanının onayı ile kayıt yapılabilir.
Çekirdek, odak grubu ve seçmeli derslerin listesi aşağıdaki tabloda verilmektedir:
MİMARLIK DOKTORA PROGRAMI DERS LİSTESİ

Çekirdek Dersler T U K AKTS
Çekirdek Zorunlu Dersler MİM 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7,5
Çekirdek Seçmeli Dersler
 
Bu gruptan:
·          lisans mezunları en az 6 ders, 
·          yüksek lisans mezunları en az 1 ders seçecektir
MİM 511 Tasarım Felsefesi 3 0 3 7,5
MİM 512 Tasarım ve İletişim 3 0 3 7,5
MİM 513 Tasarımda Gerçeklik ve Düşler 3 0 3 7,5
MİM 514 Toplumsal Değişim Kent ve Mimarlık 3 0 3 7,5
MİM 515 Konut ve Kültür İlişkisi 3 0 3 7,5
MİM 516 Mimarlık ve Kimlik 3 0 3 7,5
MİM 517 Mimarlık Tarihi Ve Kuramı I 3 0 3 7,5
MİM 518 Koruma Restorasyon Tarihi ve Kuramı I 3 0 3 7,5
MİM 519 Tarihi Yapılarda Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7,5
MİM 520 Mimarlık, Sanat ve Propaganda 3 0 3 7,5
MİM 521 Rapor Yazım İlke ve Teknikleri 3 0 3 7,5
  MİABD Akademik Kurulu’nca belirlenen bir ders 3 0 3 7,5
Odak Alanı Dersleri
Mimari Tasarım Odak Alanı T U K AKTS
Zorunlu Dersler MİM 601 Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri I 3 0 3 7,5
MİM 602 Mimari Tasarım Semineri 3 0 3 7,5
Seçmeli Dersler MİM 611 Mimari Tasarım Çalıştayı 1 2 2 7,5
MİM 612 Mimarlık Araştırmaları 3 0 3 7,5
MİM 613 Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri II 3 0 3 7,5
MİM 614 Mimarlık Tarihi ve Kuramı II 3 0 3 7,5
MİM 615 Tasarımda Bilimsel Yaklaşımlar 3 0 3 7,5
MİM 616 Mimarlık ve Davranış Bilimleri 3 0 3 7,5
MİM 617 Mekânın Ekonomi Politiği 3 0 3 7,5
MİM 618 Kentsel Tasarım 3 0 3 7,5
MİM 619 Mimarlıkta Estetik 3 0 3 7,5
MİM 620 Evrensel Tasarım 3 0 3 7,5
MİM 621 Mimari Tasarımda Özel Çalışmalar 1 2 2 7,5
Yapı Bilimleri Odak Alanı T U K AKTS
Zorunlu Dersler MİM 631 Yapı Bilimleri Çalıştayı 1 2 2 7,5
MİM 632 Yapı Bilimleri Semineri 3 0 3 7,5
Seçmeli Dersler MİM 641 Yapı Bilimlerinde Araştırma 3 0 3 7,5
MİM 642 Yapılı Çevre Standartları 3 0 3 7,5
MİM 643 Yapı Akustiği Kuramı 3 0 3 7,5
MİM 644 Mekân Tipolojisine Bağlı Akustik Sorunlar 3 0 3 7,5
MİM 645 Salonların Akustik Tasarımı 3 0 3 7,5
MİM 646 İklime Uyumlu Yapı Tasarımı 3 0 3 7,5
MİM 647 Ekolojik Tasarım İlkeleri ve Teknikleri 3 0 3 7,5
MİM 648 Mimari Tasarımda Alternatif Enerji Kaynakları Kullanımı 3 0 3 7,5
MİM 649 Yeşil Bina Tasarımı 3 0 3 7,5
MİM 650 Çağdaş Taşıyıcı Sistemler 3 0 3 7,5
MİM 651 Yapı Malzemeleri Araştırması 3 0 3 7,5
MİM 652 Mimari Aydınlatma İlkeleri 3 0 3 7,5
MİM 653 İleri Renk kuramı 3 0 3 7,5
MİM 654 Yapı Bilimlerinde Özel Çalışmalar 1 2 2 7,5
Koruma ve Restorasyon Odak Alanı T U K AKTS
Zorunlu Dersler MİM 661 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması 3 0 3 7,5
MİM 662 Koruma ve Restorasyon Semineri 3 0 3 7,5
Seçmeli Dersler MİM 671 Koruma ve Restorasyon Çalıştayı 1 2 2 7,5
MİM 672 Tarihi Yapılarda İleri Belgeleme Teknikleri 3 0 3 7,5
MİM 673 Tarihi Yapılarda Yapım Yöntemleri 3 0 3 7,5
MİM 674 Tarihi Yapılarda Malzeme Sorunları ve Teknikleri 3 0 3 7,5
MİM 675 Koruma Restorasyon Tarihi ve Kuramı II 3 0 3 7,5
MİM 676 Kültürel Miras Yönetimi 3 0 3 7,5
MİM 677 Tarihi Çevrede Koruma ve Tasarım sorunları 3 0 3 7,5
MİM 678 Anadolu Kent Tarihi I 3 0 3 7,5
MİM 679 Anadolu Kent Tarihi II 3 0 3 7,5
MİM 680 Endüstriyel Miras ve Koruma 3 0 3 7,5
MİM 681 Tarihi Çevre Koruması ve Restorasyonda Özel Çalışmalar 1 2 2 7,5

 
2.   DERS İÇERİKLERİ
 
ÇEKİRDEK DERSLER
 
Çekirdek Zorunlu Dersler

MİM 501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ                                          (3 0 3) (7,5)
Niceliksel araştırmanın tanımı, literatür araştırması, araştırmada mantıksal süreç, iç tutarlılık, örnekleme-temsil-dış tutarlılık, anket planlama ve anket formları, anket sonuçlarının istatiksel değerlendirmesi konuları ele alınır ve rapor yazım teknikleri konusunda temel ilkeler irdelenir.
 
Çekirdek Seçmeli Dersler
 
MİM 511 TASARIM FELSEFESİ                                                               (3 0 3) (7,5)
Tasarım olgusunun kavramsal çerçevesinin açılımları, tasarım yaklaşımları, tasarım süreçleri, tarih ve yapı ile yapıma ilişkin dinamikler farklı düşünsel bağlamda ele alınır.

MİM 512 TASARIM VE İLETİŞİM                                                            (3 0 3) (7,5)
İletişimin, dolayısıyla etkileşimin hızla geliştiği günümüzde, etkin görsel imaj yaratma çabası, tasarlanan biçimlerde rol oynamaktadır. Bu derste, tasarım dilinin oluşumunu anlamak için iletişim ve tasarımda kullanılan kuramlar, teoriler ve metotlar örneklerle tartışılır. Tasarımdaki iletişimsel ölçütlerin oluşumunu anlamak ve yorumlamak için disiplinlerarası anlamsal çalışmalarla, günümüz tasarımlarında gelişen eğilimler incelenir. Anlamsal çözümleme yapılarak, kültürel kodların, tasarım-iletişim ölçütlerinin oluşturduğu tasarım dili araştırılır. Kültür ve/veya imajın tasarıma hangi yollarla iletildiği çözümlenir.

MİM 513 TASARIMDA GERÇEKLİK VE DÜŞLER                                          (3 0 3) (7,5)
Günümüzde, artık gerçek bir ürün gibi görünmeyen tasarımın, bir temsilci, doğal olmayan ve düşsel bir varoluş olarak algılandığı ortamı oluşturan faktörler araştırılır. Üretilen tasarımın oluşturduğu kimlik araştırılarak ortaya koyduğu iletişim biçimi ve tasarım arasındaki ilişki incelenir. Bu ilişkide ürün, ana tema,  iletişim, gelişen ortam ve ortamın oluşturduğu sanat mekânına kadar uzanan etkenler tartışılır. Derste, fonksiyon ve temsil arasındaki ilişkinin ne kadar gerçek olduğu ve görüntüye yansıtıldığı ya da sanatsal ve şiirsel duruma geçtiği, ilgili yapıtlarla gösterilir.

MİM 514 TOPLUMSAL DEĞİŞİM KENT VE MİMARLIK                                 (3 0 3) (7,5)
Kent ve mimarlık alanının, mekân üretim ve organizasyonlarının toplumsal yapı ve toplumsal değişim süreci ile ilişkisi ele alınır. Türkiye’de ve Batı’da kent ve mimarlık alanındaki değişimler, tarihsel süreç içerisinde ve mekânsal süreçler özelinde toplumsal ilişkiler zemininde karşılaştırmalı olarak irdelenir.

MİM 515 KONUT VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ                                                    (3 0 3) (7,5)
Konutun kültürle bağlantısı temelinde konut ve kimlik ilişkisi ele alınır. Farklı kültürlerin konut yapılarındaki etkisi ve konutun kültürel değişim üzerindeki etkisi irdelenir. Seçilen konutlar ve (gecekondular, kapalı konut yerleşimleri, yüksek apartmanlar, kentsel dönüşüm alanları vb.) bu konutlarda yaşayanlar üzerinde konut-kültür ve kimlik ilişkisi sorgulayan araştırmalar yapılır.

MİM 516 MİMARLIK VE KİMLİK                                                             (3 0 3) (7,5)
Kimlik kavramının, Dünya ve Türkiye mimarlık tarihinde evrensel, bölgesel ve yöresel değerlerinin farklı kültürel ortamlardaki yansımaları ve sosyo-kültürel, sosyo-politik ve sosyo-ekonomik açılımları incelenir.
 
MİM 517 MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI I                                                        (3 0 3) (7,5)
Mimarlık tarihi sosyal, politik ve kültürel bağlamda ele alınarak, mimarlığın dünyadaki ve ülkemizdeki gelişim süreci ilerlemelerle birlikte değerlendirilip mimarlık tarihi ve kuramları mimarlık tarihi yazımıyla ilişkili olarak tartışılır.

MİM 518 KORUMA RESTORASYON TARİHİ VE KURAMI I                                     (3 0 3) (7,5)
Tarihi Çevre ve Anıt Koruması tarihi anlatımı ile endüstri devrimi sonrası ilk duyarlılıkların ortaya çıkışı ile ilgili bilgiler verilir. 19. yüzyıl sonu koruma ilkeleri, toplantıların sonuç bildirgeleri; Venedik Tüzüğü, Amsterdam Bildirgesi ve çevre koruma ilkeleri; Lozan ve arkeolojik koruma kuramları irdelenir. 20. yüzyıl sonunda koruma kültürü ve değişen ölçütler üzerinde durulur. Bergen ve Nara Konferansları, yeniden kullanım konusundaki görüşler aktarılır.

MİM 519 TARİHİ YAPILARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ                                      (3 0 3) (7,5)
Tarihi yapılarda onarım ve restorasyon öncesi yapılması gereken araştırmalar anlatılır. Bu kapsamda, yapının hukuki durumu, koruma statüsü ile ilgili bilgilere nasıl ulaşılacağı, sit alanları, uluslararası koruma kuramları gibi konular üzerinde durulur. Yapının bulunduğu bölgenin tarihi, arkeolojisi, topografyası, yapının inşasından mevcut duruma kadar geçirdiği onarımlar, yapının kullanım amacına bağlı olarak yapılan restorasyonlar ile ilgili arşiv çalışmaları, araştırmalar ve yöntemleri hakkında bilgi verilir.  Seçilen tarihi yapılar incelenerek birlikte değerlendirilir.
 
MİM 520 MİMARLIK, SANAT VE PROPOGANDA                                         (3 0 3) (7,5)
Derste, mimarlık ve sanatın antik dönemden itibaren tarihi süreç içerisinde farklı ideolojiler için propaganda aracı olarak kullanılması konusu kuramsal bilgiler ve örnekleri ile birlikte değerlendirilir.

MİM 521 RAPOR YAZIM TEKNİKLERİ VE İLKELERİ                                              (3 0 3) (7,5)
Bu derste akademik çalışmanın vazgeçilmez bir parçası olan rapor-bildiri-tez yazımının teknikleri ve ilkeleri irdelenir. Bu amaçla, metnin yapılandırılması, gereksiz bilgilerin elenmesi, yorum ve sonuçların özgünlüğü, literatür araştırmasının teknikleri, metin düzenlemesinde kademelenme, referans-alıntı teknikleri ve etiği, metnin sürekliliği, dil kullanmadaki ilkeler tartışılır.
 
 
MİMARİ TASARIM ODAK ALANI
 
Zorunlu Dersler
 
MİM 601 MİMARLIKTA KURAM VE ELEŞTİRİ I                                          (3 0 3) (7,5)
Mimarlıkta davranışsal ve sosyal boyutlar tanımlanarak uygulama verileriyle kuramsal bilgi oluşturulur, tarihsel süreklilik içerisinde; var olan pratikler, söylemler kavramsal boyutta teknik, kültürel ve politik bir sorunsal olarak ele alınır. İdeolojiler, üsluplar ve tasarım ilkeleri kıyaslamalarına eleştirel yaklaşımlar sorgulanır.

MİM 602 MİMARİ TASARIM SEMİNERİ                                                    (3 0 3) (7,5)
Çalışılacak tez konusu doğrultusunda özgün araştırma ve uygulamalar yapılarak yöntem ve sonuçları sunumlarla tartışılır.
 
Seçmeli Dersler
 
MİM 611 MİMARİ TASARIM ÇALIŞTAYI                                                   (1 2 2) (7,5)
Var olan çevrede mimari tasarım problemi/problemleri analiz edilir ve tasarım önerisi geliştirilir.
 
MİM 612 MİMARLIK ARAŞTIRMALARI                                                     (3 0 3) (7,5)
Teze ilişkin olarak belirlenen bir konunun bibliyografyası araştırılıp, incelenen kaynaklar sonucunda ele alınan konuyla ilgili olarak bir sentez oluşturulur.

MİM 613 MİMARLIKTA KURAM VE ELEŞTİRİ II                                         (3 0 3) (7,5)
Toplumsal değişim süreci içerisinde mekân, kimlik, etik meşruiyet vb. kavramlar üzerinden mimarlığın üst bilgi alanları biçimsel ve kavramsal çerçevede tartışılır. Bu tartışmalar Dünya’da ve Türkiye’deki mimari akımlar,  mimarlık ve felsefe ilişkileri temelinde yürütülür.

MİM 614 MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II                                                       (3 0 3) (7,5)
Mimarlık tarihi kendi sosyal, politik ve kültürel bağlamında ele alınarak, Türkiye’deki mimarlığın gelişim süreci Dünya’daki ilerlemelerle birlikte değerlendirilir. Mimarlık tarihi ve kuramları mimarlık tarihi yazımıyla ilişkili olarak tartışılır.

MİM 615 TASARIMDA BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR                                        (3 0 3) (7,5)
Tasarım çözümlerinin akıl yürütme ve analize dayalı mantıksal süreçler yoluyla gerçekleştirilmesi deneyiminin kazanılması hedeflenir.

MİM 616 MİMARLIK VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ                                          (3 0 3) (7,5)
Temel olarak psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji ve antropoloji bilimlerinin araştırmalarına odaklanılır. Ders, yapı ve insan davranışı arasındaki ilişkiyi açıklayan kuram ve yöntemleri içerir. Yapı tasarımında insanın fiziksel, sosyal, duygusal ve tinsel yaşamını etkileyen koşullar incelenir. Kullanıcıların algı, deneyim ve beklentileri ile sosyal ve kültürel ilişkileri arasındaki bağ sorgulanır.

MİM 617 MEKÂNIN EKONOMİ POLİTİĞİ                                                  (3 0 3) (7,5)
Ders, toplumsal ilişkiler temelinde mekân, mekân üretimi ve organizasyonu kavramlarını, bu ilişkilerin mekâna yansımasını ve mekân üzerindeki etkilerini irdeler. Mekânsal süreçler ekonomi-politik yapılanma temelinde aktarılır. Dersin içeriği öğrenciye verilecek araştırma konuları ile pekiştirilir.

MİM 618 KENTSEL TASARIM                                                                           (3 0 3) (7,5)
Kentsel tasarımın dinamikleri kent kuramları çerçevesinde tartışılarak kentsel tasarım modelleri incelenir. Kentsel tasarımla ilgili güncel kavramlar araştırılır.

MİM 619 MİMARLIKTA ESTETİK                                                             (3 0 3) (7,5)
Toplumsal değerlerin tarih ve kuram çerçevesinde güzel sanatlar ve felsefe ile ilişkilendirilir ve var olan estetik kriterler değerlendirilir. Estetik değerlendirmenin evrensel boyutunun kavranması ve bu konuda önde gelen düşünürlerin fikirlerinin anlaşılması amaçlanır.

MİM 620 EVRENSEL TASARIM                                                                (3 0 3) (7,5)
Evrensel tasarım kavramı, farklı disiplinleri kapsayan alanlar dahilinde (mimari, kentsel tasarım, iç mimari, ürün tasarım, grafik vb.) engeli olan veya olmayan bütün kullanıcı gruplarına aynı fiziksel ortamın sağlanması gerekliliği çerçevesinde değerlendirilir. Evrensel tasarım prensipleri, teorik olarak ve aynı zamanda iç ve dış yapılı çevrelerdeki uygulamalar bağlamında incelenip farklı tasarım önerileri geliştirilir.

MİM 621 MİMARİ TASARIMDA ÖZEL ÇALIŞMALAR                                              (1 2 2) (7,5)
Mimarlık alanında özgün çalışmaların üretilmesi hedeflenir.
 
 
YAPI BİLİMLERİ ODAK ALANI
 
Zorunlu Dersler
 
MİM 631 YAPI BİLİMLERİ ÇALIŞTAYI                                                     (1 2 2) (7,5)
Var olan yapılı çevreler analiz edilip belirlenen konular dahilinde çözüm önerileri geliştirilir.

MİM 632 YAPI BİLİMLERİ SEMİNERİ                                                                (3 0 3) (7,5)
Çalışılacak tez konusu doğrultusunda özgün araştırma ve uygulamalar yapılır, yöntem ve sonuçlar sunuşlarla tartışılır.
 
Seçmeli Dersler
 
MİM 641 YAPI BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA                                                        (3 0 3) (7,5)
Teze ilişkin olarak belirlenen bir konunun bibliyografyası araştırılır ve incelenen kaynaklar sonuncunda ele alınan konu ile ilgili olarak bir sentez oluşturulur.

MİM 642 YAPILI ÇEVRE STANDARTLARI                                                  (3 0 3) (7,5)
Kent ölçeğinden mimariye uzanan kapsamdaki fiziksel çevreye ait standartlar ve yasal çerçeveyi içerir. Yapı ve imarın temel ilkeleri, yapı ve yapı düzeni ile ilgili kanun ve yönetmelikler, mimarlık ve planlama ile ilgili yürürlükteki yasalar ve yasal sistemler, fiziksel çevre malzemelerine ait standartlar, proje, yapı, kontrol ile görevli meslek adamlarının yasal görev ve sorumlulukları üzerinde çalışılır.

MİM 643 YAPI AKUSTİĞİ KURAMI                                                          (3 0 3) (7,5)
Hacim akustiği temel planlama ilkeleri ve parametreleri, ses biçimleri (müzik, gürültü, konuşma) ve sesin bileşenleri konuları mimari akustik boyutu ile ele alınır. Etkili gürültü kaynakları, hacimlerde kabul edilebilir gürültü düzeyleri ve yapı elemanlarında gürültü denetimi incelenir.

MİM 644 MEKÂN TİPOLOJİSİNE BAĞLI AKUSTİK SORUNLAR                      (3 0 3) (7,5)
Akustik açıdan önem taşıyan farklı mekân işlevleri ve fiziksel özellikleri doğrultusunda akustik ölçütler değerlendirilip, işlevlere göre gürültü kaynaklarının belirlenip uygun çözüm önerileri geliştirilir.

MİM 645 SALONLARIN AKUSTİK TASARIMI                                                       (3 0 3) (7,5)
Sinema, opera binası, konser salonu, oditoryum, derslik gibi akustiğin önemli olduğu mekânların özelliklerine ilişkin dolaysız ve yayınık ses alanı, sesin yansıması, yutulması ve dağılması, yansışım süresi, hesaplamaları gibi akustik veriler değerlendirilir ve örnek projeler üzerinde incelenip, uygulamaya yönelik tartışmalar yapılır. 

MİM 646 İKLİME UYUMLU YAPI TASARIMI                                                       (3 0 3) (7,5)
Farklı iklim ve nem bölgelerinin sınıflandırılması ve bu sınıflandırmalara göre saptanan verilerin değerlendirilip, gereken önlemlerin alınmasına ilişkin tasarım kararları geliştirilir. Yapı içi iklim etkenleri doğrultusunda yapının optimum faydayı sağlayacak biçimde tasarlanması hedeflenir.

MİM 647 EKOLOJİK TASARIM İLKELERİ VE TEKNİKLERİ                                      (3 0 3) (7,5)
Ekoloji biliminin mekân tasarımı alanında kullanılması ve uygulanması ele alınır. Araziye yönelim, güneş ve hava koşullarından yararlanma, atıkların değerlendirilmesi, geri dönüşümlü malzemeler, ekolojik yapım yöntemleri gibi konular hakkında bilgi verilir.

MİM 648 MİMARİ TASARIMDA ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMI         (3 0 3) (7,5)
Yapı tasarım sürecinde, sürdürülebilir enerji yapısını sağlamak amacı ile farklı enerji kaynaklarının kullanımı incelenir. Bu kaynakların yapı tasarımının bir parçası olarak düşünülmesi ile ortaya çıkabilecek yapısal ve çevresel sonuçların tartışılması sağlanır. Gelecekte kullanılabilecek alternatif enerji kaynaklarının araştırılır.

MİM 649 YEŞİL BİNA TASARIMI                                                            (3 0 3) (7,5)
Yeşil bina kavramının ve yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin tanıtımı, uygulama özellikleri ve bu tip yapıların enerji tasarrufu, doğa korunması ve yaşam alanlarının kalitesi ile olan ilişkileri ve faydaları tartışılır. Bu tartışmalar kapsamında, uygulamalar analiz edilip değerlendirme sistemleri doğrultusunda tasarım önerileri geliştirilir.
 
MİM 650 ÇAĞDAŞ TAŞIYICI SİSTEMLER                                                  (3 0 3) (7,5)
Teknoloji alanında gerçekleşen yenilikler doğrultusunda geliştirilen yeni taşıyıcı sistemler (kabuk sistemler, katlanmış plaklar, uzay kafes sistemler, çadır ve prömatik sistemler) değerlendirilir. Bu sistemlerin seçimindeki temel ilkeler ve yapı malzemeleri ile olan ilişkileri ele alınıp, çağdaş mimariye örnek olan mimari eserlerden örnekler incelenir.

MİM 651 YAPI MALZEMELERİ ARAŞTIRMA                                                        (3 0 3) (7,5)
Yapı malzemelerinin sınıflandırılması, iç yapı ve fiziksel özelliklerinin araştırılması, kullanım alanları, seçim koşulları, uygulama yöntemleri, tasarım ve dayanıklılık özelliklerinin tartışılması hedeflenir.

MİM 652 MİMARİ AYDINLATMA İLKELERİ                                                         (3 0 3) (7,5)
Mekân tasarımında aydınlatmanın önemi ve özellikleri, doğal ve yapay aydınlatma yöntemleri ve bu yöntemler ile mekânda elde edilen ortamların örnek uygulamalarla değerlendirilmesi amaçlanır. Değişik işlevli iç ve dış mekânlarda aydınlatma tasarım ilkeleri ve standartları ele alınır.

MİM 653 İLERİ RENK KURAMI                                                               (3 0 3) (7,5)
Renk boyutları ve algısındaki temel etkenlerin incelenip, psikolojik ve fizyolojik açıdan rengin etkileri ve bu etkilerin iki ve üç boyutlu tasarımlara yansıması tartışılır. Mekân tasarımında renk konusunun önemi ve renklendirmelerde önemli konular örnek uygulamalar ile değerlendirilir. Munsell, CIE XYZ, NCS gibi renk dizgelerinin özellikleri karşılaştırılması yapılır ve bu düzlemde yapılan bilimsel araştırmaların analiz edilmesi hedeflenir.

MİM 654 YAPI BİLİMLERİNDE ÖZEL ÇALIŞMALAR                                              (1 2 2) (7,5)
Yapı bilimleri alanında özgün çalışma konularının araştırılması ve uygulanması hedeflenir.
 
KORUMA VE RESTORASYON ODAK ALANI
 
Zorunlu Dersler

MİM 661 TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON ARAŞTIRMASI             (3 0 3) (7,5)
Teze ilişkin belirlenen bir konunun bibliyografyası, hukuksal statüsü, ilgili kurumlardaki arşiv belgeleri, harita, gravür, fotoğraf, olası restorasyon projesi vb. araştırılır ve incelenen kaynaklar sonucunda ele alınan konuyla ilgili olarak bir sentez oluşturulur.

MİM 662 KORUMA VE RESTORASYON SEMİNERİ                                       (3 0 3) (7,5)
Çalışılacak tez konusu doğrultusunda özgün araştırma ve uygulamalar yapılır,  yöntem ve sonuçları sunularak tartışılır.

Seçmeli Dersler
 
MİM 671 KORUMA VE RESTORASYON ÇALIŞTAYI                                               (1 2 2) (7,5)
Korunması gerekli tarihi çevre ve yapının mevcut durumunun çizim ve fotoğraflarla belgelenmesi; tarihinin araştırılması, mekânsal, işlevsel, demografik, sanat ve mimarlık tarihi bağlamında analizinin yapılması; inşa edildiği dönemdeki halinin araştırılıp projelendirilmesi (restitüsyon); yapının zaman içerisinde geçirdiği değişimlerin belgelenmesi; bozulma türlerinin belgelenmesi; malzeme boyutunda konservasyon sorunlarının ele alınması; alandaki arkeolojik kalıntıların korunması için gerekli koruma çatıları, basit onarım, restorasyon gibi müdahale kararlarının alınması konuları tartışılarak projelendirilir. 

MİM 672 TARİHİ YAPILARDA İLERİ BELGELEME TEKNİKLERİ                      (3 0 3) (7,5)
İleri belgeleme teknik ve gereçleri tanıtılarak güncel elektronik aletler ve ilgili yazılımlar hakkında bilgi verilir. Arazi çalışması yapılarak, veriler bilgisayar ortamında değerlendirilerek yapı tarihi araştırmaları yapılır.  Koruma projelerinin analizi yapılarak öneri aşamalarında kullanılacak sunum teknikleri, 3 boyutlu model hazırlanması vb. konular incelenir.


MİM 673 TARİHİ YAPILARDA YAPIM YÖNTEMLERİ                                             (3 0 3) (7,5)
Bu derste, tarihi yapıların dönemsel ve bölgesel özelliklerine göre yapım tekniği, yapı malzemeleri, geleneksel yapım sistemlerinin gelişimi üzerinde durulur. Yapı malzemelerinin ve strüktür ilişkilerinin incelenerek değerlendirilmesi bu dersin kapsamında yer alır. Ders kapsamında arazi çalışmaları yapılır.

MİM 674 TARİHİ YAPILARDA MALZEME SORUNLARI VE TEKNİKLERİ            (3 0 3) (7,5)
Derste, tarihi yapılarda kullanılan yapı malzemelerinin, mozaik, fresk, ahşap, kalem işi vb. unsurlarının bozulma ortamları, bozulma nedenleri ve süreçleri konularında dönemsel ve bölgesel özellikleri kapsamında teorik eğitim verilir.  Kimyasal ve fiziksel etkileşimler konuları ele alınarak araştırmalar ve analizler üzerinde durulur. Koruma ve onarım teknikleri anlatılır.

MİM 675 KORUMA-RESTORASYON TARİHİ VE KURAMI II                                    (3 0 3) (7,5)
Türkiye’de halen yürürlükte olan korumayla ilgili yasalar, yönetmelikler, ilke kararları; örgütler ve sorumluluk alanları dersin konusunu oluşturur.  Türkiye’de yapılan tarihi çevre koruma ve restorasyon çalışmaları tarihi süreç içinde ele alınarak incelenir. Koruma çalışmalarında başarılı sonuçlar alan ülkelerden örneklerin konuya yaklaşımları üzerinde irdelemeler yapılır; yeni koruma ve restorasyon teknik ve yöntemleri tartışılır.

MİM 676 KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ                                                   (3 0 3) (7,5)
Türkiye’nin sanat tarihi, mimarlık tarihi, arkeolojisi ve kültürel tarihi çerçevesinde kültürel miras yönetimi teorik ve pratik yönleriyle incelenir. UNESCO kültür mirası sözleşmeleri çerçevesinde kültür mirasının koruma ve ekonomi ile bağlantısı üzerinde durulur. Koruma-kullanım dengesi gözetilerek sürdürülebilirliğin sağlanması, sit alanlarının, ören yerlerinin, müzelerin, tarihi şehirlerin sorunları irdelenir. Antik tiyatroların etkinlikler için kullanımı, han, kervansaraylar, hamamlar, vb. yapıların yeniden işlevlendirilmesi vb. konular, Türkiye ve Dünya’dan örneklerle incelenir. 

MİM 677 TARİHİ ÇEVREDE KORUMA VE TASARIM SORUNLARI                    (3 0 3) (7,5)
Tarihi çevre ve yapıların kullanımı,  işlev değişimi, yeni ekler,  eski yapı ve yeni tasarımların birlikte kullanımlarının prensipleri tartışılır. Tarihi yapının özgünlüğüne zarar vermeden yapılacak eklemelerin tasarımı ve malzeme seçimine dair yöntemler irdelenir. Mimari, teknolojik ve sanatsal gelişimlere bağlı olarak sürdürülebilir korumanın çağdaş yaklaşımlarını içeren projeler incelenir. 

MİM 678 ANADOLU KENT TARİHİ I                                                                 (3 0 3) (7,5)
Anadolu’daki yerleşimler Neolitik dönemden Bizans dönemine kadar arkeoloji, sanat tarihi, şehir tarihi, ticaret tarihi, mimarlık tarihi açısından incelenir. Yapıların tipolojik analizi, yapı malzemeleri,  kentlerin yönetim yapısı, sosyal doku, ekonomik kaynaklar ile birlikte ele alınır.

MİM 679 ANADOLU KENT TARİHİ II                                                                (3 0 3) (7,5)
Anadolu Selçukluları döneminden Cumhuriyet’in kurulduğu Döneme kadar Anadolu kentleri, arkeoloji, sanat tarihi, şehir tarihi, ticaret tarihi, mimarlık tarihi açısından incelenir. Yapıların tipolojik analizi, kentlerin yönetim yapısı, sosyal doku, ekonomik kaynaklar ile birlikte ele alınır.

MİM 680 ENDÜSTRİYEL MİRAS VE KORUMA                                            (3 0 3) (7,5)
Endüstriyel miras ve endüstri arkeolojisinin tanımı, kapsamı ve amaçları; endüstriyel miras verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi; endüstriyel mirasın ve ilgili üretim süreçlerinin belgelenmesi; endüstri devrimi öncesine ait işliklerin ve erken endüstri dönemi anıtlarının özellikleri, korunmaları ve yeniden işlevlendirilmeleri; konuyla ilgili uluslararası örgütler ve kurumlar; örnek durumlar, çözümler ve irdelenmeleri bu dersin içeriğini oluşturur.
 
MİM 681 TARİHİ ÇEVRE KORUMASI VE RESTORASYONDA ÖZEL ÇALIŞMALAR         (1 2 2) (7,5)
Belirlenecek özgün çalışma konuları araştırılarak projelendirilir.

YÖNETMELİK ve YÖNERGELER
Doktora Programı için Geçerli Yönetmelik ve Yönergeler
·         Üniversitelerarası Kurul Lisansüstü Öğretim ve Eğitim Yönetmeliği
http://www.yok.gov.tr/
·         Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
http://fbe.atilim.edu.tr/tr/yonetmelik-ve-yonergeler